Εσωτερικοί Δίαυλοι Αναφορών

Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά παραβίασης των εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, δωροληψία, απιστία, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ξέπλυμα χρήματος, παραποίηση λογιστικών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων), καθώς και παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου», χρησιμοποιώντας τους κατωτέρω διαύλους αναφοράς.

Εσωτερικοί Δίαυλοι Αναφορών:

  • E-mail[email protected]
  • Τηλ.: +30 211 11 57857 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10 πμ έως 6μμ)
  • Μέσω ταχυδρομείου: Δερβενίων 30, Μεταμόρφωση Αττικής, ΤΚ. 14451, υπόψη Παπαϊωάννου Γεωργίας (Υπεύθυνη Διαχείρισης)


Ενημέρωση για τη Λειτουργία των Εσωτερικών Διαύλων Αναφορών, τη Διαδικασία Υποβολής Αναφορών & τη σχετική Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία Konnektable Technologies Ltd («Εταιρεία»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει καθιερώσει και θέσει σε λειτουργία τους ανωτέρω εσωτερικούς δίαυλους αναφορών στο πλαίσιο του Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου» (ΦΕΚ 210/Α/11-11-2022).

Με το παρόν η Εταιρεία παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση: (α) υπό την ιδιότητα της Εταιρείας ως υπόχρεων προσώπων του Ν. 4990/2022 ενημερώνει τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορές μέσω των διαύλων για τη λειτουργία των διαύλων, τις διαδικασίες παρακολούθησης αναφορών και τα δικαιώματά τους, και (β) υπό την ιδιότητα της Εταιρείας ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη λειτουργία αυτών των διαύλων και τη διαχείριση των μέσω αυτών υποβληθησόμενων αναφορών.  

Α. Λειτουργία των Εσωτερικών Διαύλων Αναφορών

Οι αναφέροντες μπορούν να υποβάλλουν αναφορές είτε επώνυμα είτε ανώνυμα χρησιμοποιώντας τους ανωτέρω διαύλους αναφοράς και ενημερώνονται για την παραλαβή της αναφοράς τους εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής. Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά την παρακολούθηση της αναφοράς στην περίπτωση που ληφθούν επώνυμες αναφορές.

Στην περίπτωση υποβολής αναφοράς μέσω τηλεφώνου, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης οι αναφέροντες ενημερώνονται για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αναφοράς τους. Κατά την παρακολούθηση της αναφοράς, θα ζητείται από τον αναφέροντα να διευκρινίσει τις αναφερόμενες πληροφορίες, ή να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες για το αντικείμενο της αναφοράς. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών παρακολούθησης, η Υπεύθυνη Διαχείρισης παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για το αποτέλεσμα της διερεύνησης της αναφοράς καθώς και για τις ενέργειες που σε σχέση με την αναφορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τα βεβαίωση τα παραλαβής της αναφοράς.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του αναφέροντος προσώπου, τηρούνται ως απολύτως εμπιστευτικά και δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο πέρα από  την Υπεύθυνη Διαχείρισης.
Κατ’ εξαίρεση, η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την αναφορά μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο εφόσον προβλέπεται στον νόμο, στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών και είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν. 4990/2022 ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου προσώπου. Τέτοια αποκάλυψη λαμβάνει χώρα μόνο αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος και του δοθεί το δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις προς την Εταιρεία.

Με την επιφύλαξη του νόμου, οι αναφέροντες δεν υπέχουν, μεταξύ άλλων, ευθύνη σε σχέση με (α) την απόκτηση πληροφοριών ή την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόκτηση ή πρόσβαση δεν συνιστά αυτοτελώς ποινικό αδίκημα, και (β) τις αναφορές αυτές καθαυτές, εφόσον έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η αναφορά ήταν αναγκαία για να αποκαλυφθεί παραβίαση.

Απαγορεύονται οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος αναφερόντων προσώπων, συγγενών ή συναδέλφων τους, διαμεσολαβητών και επιχειρήσεων συμφερόντων τους ή επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης. Σε περίπτωση επιβολής αντιποίνων, τα εν λόγω πρόσωπα δικαιούνται πλήρους αποζημίωσης για τις ζημίες που υπέστησαν και μπορούν να ζητήσουν επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν από την επιβολή των αντιποίνων, εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά δυνατό και δεν καθίσταται δυσανάλογα επαχθές για την Εταιρεία. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας που έχει τη μορφή αντιποίνων είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη.

Κάθε αναφέρων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εξωτερική αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας («ΕΑΔ») με τους εξής τρόπους: (α) ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στο [email protected]  ή με τη συμπλήρωση ψηφιακής φόρμας στην ιστοσελίδα https://aead.gr/submit-complaint/, (β) μέσω ταχυδρομείου, αποστέλλοντας έγγραφη επιστολή στην εξής διεύθυνση: Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Λ. Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, 10442, Αθήνα, καθώς και (γ) αυτοπροσώπως στην παραπάνω έδρα της ΕΑΔ.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υποβολή και τη διαδικασία διαχείρισης των αναφορών μπορείτε να αποστείλετε αίτημα στο email  διαδικασία της υποβολής, παραλαβής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ολοκλήρωσης/αρχειοθέτησης των αναφορών, την προστασία των αναφερόντων και αναφερόμενων προσώπων και, γενικότερα, τη λειτουργία των διαύλων καθώς και την υποβολή εξωτερικών αναφορών στην ΕΑΔ μπορείτε να απευθύνεστε στον ΥΠΠΑ της Εταιρείας, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον ακόλουθο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: [email protected]
 
Β. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (Εσωτερικοί Δίαυλοι Αναφορών)

Κατά τη λειτουργία των διαύλων η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των εξής κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων, όπως ορίζονται στον Ν. 4990/2022: (α) αναφέροντα πρόσωπα, (β) αναφερόμενα πρόσωπα, (γ) διαμεσολαβητές, και (δ) τρίτα πρόσωπα που τυχόν κατονομάζονται σε αναφορές ή τα δεδομένα των οποίων τυχόν περιλαμβάνονται σε καταγεγραμμένες ενέργειες παρακολούθησης. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας είναι όσα αναφέρονται στις υποβληθείσες αναφορές.

Σκοποί της επεξεργασίας είναι οι ακόλουθοι: (α) η εκπλήρωση της υποχρέωσης καθιέρωσης και λειτουργίας των διαύλων, (β) η υποβολή, παρακολούθηση, διαχείριση και αρχειοθέτηση των αναφορών, (γ) η εκτέλεση ενεργειών παρακολούθησης και, γενικότερα, η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθηση των υποβαλλόμενων αναφορών, (δ) η προστασία των αναφερόντων προσώπων, ιδίως έναντι αντιποίνων, (ε) η λήψη πειθαρχικών μέτρων ή και δικαστικών ενεργειών σε βάρος αναφερόμενων προσώπων που προβαίνουν σε παραβάσεις, (στ) η παροχή στοιχείων για τυχόν τελούμενα ποινικά αδικήματα στις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές, (ζ) η ασφάλεια και εμπιστευτικότητα της διαδικασίας παρακολούθησης αναφορών και των υπό επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με αυτή, (η) η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή τρίτων μερών, και (θ) η βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης της Εταιρείας.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η τήρηση των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά το Ν. 4990/2022, καθώς και η επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της.

Η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης της αντίστοιχης αναφοράς ή τη λήψη μέτρων προστασίας των αναφερόντων προσώπων ή τη λήψη πειθαρχικών μέτρων ή και δικαστικών ενεργειών σε βάρος αναφερόμενων προσώπων ή τρίτων. Η Εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα και μετά από την προαναφερόμενη περίοδο στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: (α) εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας, ή (β) εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου, ή (γ) για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής στο πλαίσιο του προβλεπόμενου χρόνου παραγραφής.

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες για την παροχή νομικών υπηρεσιών με σκοπό την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας. Τέλος, ενδέχεται να λάβουν χώρα διαβιβάσεις σχετικών πληροφοριών στις αρμόδιες εποπτικές, διωκτικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της εκτέλεσης έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας ή της άσκησης ή υποστήριξης έννομων αξιώσεών της.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, όπου προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφάλειας. Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 
Με την επιφύλαξη του νόμου, εργαζόμενοι ή τρίτα μέρη που αναφέρουν περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς καθώς και εργαζόμενοι ή τρίτα μέρη που τυχόν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφορές μπορούν να ασκήσουν, κατά περίπτωση, τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ για την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας, φορητότητα ή εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].
Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα τα σχετικά αιτήματα των εμπλεκόμενων μερών, για το χρονικό διάστημα που θα κριθεί ως κρίσιμο για την αποφυγή παρεμπόδισης των ερευνών ή για την υλοποίηση των ενεργειών προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας ή της προστασίας των αναφερόντων προσώπων.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο: 210 6475600,  https://www.dpa.gr/el/syndesi/prosvasi)