BE OPEN (H2020)

Ευρωπαϊκό Forum και Παρατηρητήριο OPEN Science στις Μεταφορές

Η Ανοικτή Επιστήμη (Open Science) είναι ένα σύγχρονο κίνημα που αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στην άσκηση της επιστήμης, με τρόπο που αυξάνει το άνοιγμα, την ακεραιότητα και την αναπαραγωγιμότητα της έρευνας. Στοχεύει στο να καταστήσει την επιστημονική διαδικασία και τα αποτελέσματα πιο διαφανή και προσιτά σε όλα τα επίπεδα και σε όλους.

Η ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και των νέων συνεργατικών εργαλείων καθιστούν δυνατή την Ανοιχτή Επιστήμη (Open Science). Επιτρέπει την επιτάχυνση της διαδικασίας υιοθέτησης ανοιχτών συνηθειών και διευκολύνει την ανταλλαγή μεγάλου όγκου πληροφοριών, του υλικού μελέτης και των δεδομένων. Η Ευρώπη έχει την κουλτούρα και την ικανότητα να μοιράζεται ερευνητικές δραστηριότητες πέρα από τα εθνικά σύνορα, γεγονός που μαζί με την αξιόλογη έρευνα και τη γνώση την καθιστούν σε ηγετική θέση στον κόσμο για την προώθηση και την επιτάχυνση της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science). Στην πραγματικότητα, σχεδόν το 10% του προϋπολογισμού που διατίθεται για το πρόγραμμα εργασίας Horizon 2020 2018-2020 διοχετεύεται σε άμεση ή έμμεση υποστήριξη της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science). Το European Open Science Cloud (EOSC) έχει αναπτυχθεί για να καταστήσει δυνατή την κοινή χρήση και τη χρήση ερευνητικών δεδομένων σε διάφορους κλάδους και σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά νομικά ζητήματα, θέματα ασφαλείας και ιδιωτικότητας.

Στα πλαίσια του τομέα των μεταφορών, στόχος της πολιτικής έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υιοθετήσει περισσότερη Ανοιχτή Επιστήμη μέσω της ενισχυμένης απασχόλησης του χρήστη και της κοινωνικής χρήσης, επιτρέποντας τη δυναμική κυκλοφορία της γνώσης και οδηγώντας σε κοινωνικο-οικονομικό κέρδος. Έτσι η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία στον τομέα των μεταφορών αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που συνδέονται με τις πτυχές της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science). Η τεχνική διαλειτουργικότητα, η διαλειτουργικότητα των δεδομένων και των πληροφοριών, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων για την αξιολόγηση της έρευνας και η υιοθέτηση συνεργατικών τρόπων εργασίας είναι μερικές από τις κύριες προκλήσεις της δημιουργίας εφαρμογών Ανοικτής Επιστήμης (Open Science) στην έρευνα των μεταφορών. Οι ενδιαφερόμενοι από τον κλάδο της έρευνας, τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς οργανισμούς αλλά και το ευρύ κοινό έχουν πρόσβαση στις ανοιχτές πληροφορίες.

Καθώς ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η επιστήμη και η έρευνα έχει αλλάξει, το BE OPEN στοχεύει να βοηθήσει στη συγκέντρωση της ανοικτής επιστήμης (Open Science) για την έρευνα των μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω μιας σειράς στοχευμένων δραστηριοτήτων συντονισμού και υποστήριξης. Το BE OPEN συγκεντρώνει μια ισχυρή συνεργασία που περιλαμβάνει κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα μεταφορών και ερευνητικά δίκτυα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (δηλαδή οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους), τους συνεργάτες με υψηλού επιπέδου εμπειρία στην πρακτική της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science), οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των σχετικών εξελίξεων στην Ευρώπη, καθώς και μια συμβουλευτική ομάδα κορυφαίων παγκοσμίως εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με διεθνείς πρωτοβουλίες.

Το BE OPEN στοχεύει στην προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science) για την έρευνα στον τομέα των μεταφορών (Εικόνα) και εξυπηρετεί στη ρύθμιση και την τυποποίηση της. Το κυρίαρχο όραμα του BE OPEN είναι να δημιουργήσει μια κοινή αντίληψη σχετικά με τον πρακτικό αντίκτυπο της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science),να εντοπίσει και να θέσει σε εφαρμογή τους μηχανισμούς που θα το κάνουν πραγματικότητα στην έρευνα μεταφορών.
Η ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, η καθιέρωση των υποκείμενων δεδομένων FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), η ανοικτή πρόσβαση όπου είναι δυνατόν, και η χρήση ανοικτών και συνεργατικών διαδικασιών και υποδομών μέσω του European Open Science Cloud (EOSC) θα διευκολύνουν τους ερευνητές να αναπτύξουν, να μοιραστούν, να επαναχρησιμοποιήσουν και να αναπαράγουν την επιστήμη ώστε να φέρουν έναν τόσο κρίσιμο τομέα πιο κοντά στην κοινωνία επιτρέποντας την ανοιχτή καινοτομία και την επιστήμη των πολιτών.
Το άνοιγμα, η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η αναπαραγωγιμότητα της επιστήμης είναι βασικές πτυχές γύρω από τις οποίες το BE OPEN θα επιδιώξει να θεσπίσει τους βασικούς κανόνες για τις ερευνητικές κοινότητες των μεταφορών καθώς και να δημιουργήσει μια κοινότητα ερευνητικών οργανισμών για τις μεταφορές που θα εργάζεται με βάση έναν κοινώς αποδεκτό «Κώδικα Δεοντολογίας της Ανοικτής Επιστήμης» (Open Science Code of Conduct).

Για το σκοπό αυτό, το BE OPEN έχει συνδέσει τις βασικές κοινότητες που έχουν σχέση με τις μεταφορές και την ανοιχτή επιστήμη σε ένα διπλό σχέδιο δράσης: να συμμετάσχουν σε έναν διάλογο για την Ανοικτή Επιστήμη (τι υπάρχει, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει) μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και να αναπτυχθεί ένας λεπτομερής χάρτης πορείας για την εφαρμογή βιώσιμων ενοτήτων ανοιχτής επιστήμης που περιλαμβάνει βασικές πρακτικές, υποδομές, διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες του τομέα της έρευνας των μεταφορών, καθώς επίσης τη χρήση, την ενσωμάτωση των υφιστάμενων υποδομών και την αναδυόμενη πρωτοβουλία EOSC.

Περισσότερα