Όροι Χρήσης

Εισαγωγικό Σημείωμα

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στην Konnekt-able Technologies Ltd («η Εταιρεία»), με έδρα την Ιρλανδία και με δύο υποκαταστήματα, στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ.

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για τον παρόντα ιστότοπο και το σύνολο του περιεχομένου του (ενδεικτικά λογισμικό, εικόνες, φωτογραφίες, ενημερωτικά δελτία, εμπορικά σήματα, γραφικά, δεδομένα, σχέδια, ονόματα, λογότυπα).

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, εσείς («ο χρήστης») έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί άνευ όρων σχετικά με τη χρήση όλου του περιεχομένου, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο εκτός εάν συμφωνείτε απόλυτα με αυτούς τους όρους χρήσης.

Η χρήση της ιστοσελίδας απαγορεύεται από ανηλίκους ή από άτομα που δεν μπορούν να συνάψουν σύμβαση και να αναλάβουν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.

Η Εταιρεία θα τροποποιεί τακτικά αυτούς τους όρους χρήσης και απαιτείται να τους ελέγχετε κάθε φορά προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου ή των υπηρεσιών του συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκει στην Εταιρεία και συμμορφώνεται και υπόκειται σε οποιαδήποτε Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία εν ισχύ. Απαγορεύεται με κάθε τρόπο η τροποποίηση, αντιγραφή, μεταγλώττιση, αλλαγή, τροποποίηση, μορφοποίηση, απομεταγλώττιση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλον υπολογιστή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση του υλικού που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο ή η λήψη τέτοιου υλικού, εφόσον είναι για προσωπική χρήση. Νομική και καλόπιστη συμπεριφορά χρήστη-Υποχρέωση για αποζημίωση-Καλός χρήστης.

Καλός χρήστης

Ο χρήστης υποχρεούται να κάνει νόμιμη χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Ο χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους διεθνείς, ενωσιακούς και εθνικούς νόμους, καθώς και να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο βάσει καλής πίστης. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω και η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία θα προκληθεί στην Εταιρεία λόγω ή με αφορμή συμπεριφορά χρήστη.

Υπερσυνδέσεις

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών η Εταιρεία χρησιμοποιεί συνδέσμους και υπερσυνδέσμους, για το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης των οποίων η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων ή του περιεχομένου τους. Ο χρήστης πρέπει να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία υποστεί από οποιαδήποτε διαφορά προκύψει λόγω ή με αφορμή τη συμπεριφορά του χρήστη.

Ευθύνη της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την ενημέρωση των διαθέσιμων προς χρήση πληροφοριών και δεν οφείλει καμία αποζημίωση για τυχόν ανακριβείς ή εσφαλμένες πληροφορίες. Ο χρήστης πρέπει να εξοπλίσει τον υπολογιστή του με προγράμματα προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκλείσει και να εξουδετερώσει ιούς και κακόβουλο λογισμικό, ωστόσο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης λόγω ή κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων τρίτων μέσω συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή της ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν και δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη και ανακρίβειες στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Προστασία προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης που έχουν οριστεί βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθώς και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, όπως αμφότερα ισχύουν κατά καιρούς. Ειδικότερα, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, δηλαδή όνομα, επώνυμο, χώρα, νομό, πόλη, ημερομηνία γέννησης, e-mail και αριθμό τηλεφώνου, τα οποία θα παρέχονται από τον χρήστη στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας. Τα προσωπικά δεδομένα θα παρέχονται με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη, ώστε στη συνέχεια να συλλέγονται και να αρχειοθετούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη, την υποστήριξη και την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας, για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Ο χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα απόκτησης όλων των υπό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρεί η Εταιρεία

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων κατόπιν αιτήματος προς την Εταιρεία

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση ορισμένων περιστάσεων.

Δικαίωμα αντίρρησης, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του/της, ανά πάσα στιγμή αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που την/τον αφορούν.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, όπου, υπό ορισμένες συνθήκες, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία έχει παράσχει στην Εταιρεία, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχουν δικαίωμα διαβίβασης αυτών των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από την Εταιρεία.

Δικαίωμα κατά αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, όταν ισχύουν ειδικές απαιτήσεις, ειδικά όταν αυτή η επεξεργασία παράγει νομικά αποτελέσματα ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα στους χρήστες.

Η Εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί εμπιστευτικά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο και/ή στις αρμόδιες αρχές για λόγους που προβλέπονται στο νόμο.

Οι όροι Χρήσης συμπληρώνουν την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν ιστοσελίδες τρίτων μέσω υπερσυνδέσμων στον ιστότοπο.

Για οτιδήποτε σχετίζεται με την τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το παρακάτω email: [email protected].

Ασφάλεια Συναλλαγών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Το SSL είναι η πιο αξιόπιστη τεχνολογία για την ασφάλεια των συναλλαγών στο Διαδίκτυο παγκοσμίως. Με αυτήν την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που δημοσιεύετε στον Ιστότοπο κρυπτογραφείται και στη συνέχεια ελέγχεται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του διακομιστή. Τέλος, πρόσθετη ασφάλεια είναι ο κωδικός πρόσβασης που δίνει ο χρήστης όταν γίνει μέλος της Ιστοσελίδας, ο οποίος δεν πρέπει να δίνεται σε τρίτους με ευθύνη του χρήστη. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας διέπεται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που διέπει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών που διέπει θέματα σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.

Ισχύουσα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και από τη χρήση του ιστότοπου θα διέπονται από το ιρλανδικό δίκαιο, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ιρλανδίας.

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι εθνικοί νόμοι της ΕΕ και η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των ΗΠΑ τηρούνται από την Konnekt-able («εμείς», «μας») κατά την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών των εργαζομένων, των πρακτόρων, των προμηθευτών και των πελατών της («χρήστες», «υποκείμενα δεδομένων»). Η Konnekt-able δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται ασφαλή, ακριβή και ενημερωμένα.

Κατά κύριο λόγο, οι πελάτες είναι νομικά πρόσωπα και όχι φυσικά πρόσωπα, και έτσι συλλέγονται οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε επίπεδο πελάτη, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί τηλεφώνου που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας.
Αυτή η Πολιτική καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Konnekt-able χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία και συλλέγονται από τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό της και κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών της.
Συνιστάται ιδιαίτερα και προτείνεται να ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου και τις δηλώσεις οποιουδήποτε ιστότοπου που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε ως μέσο για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο άλλοι ιστότοποι χρησιμοποιούν και μοιράζονται πληροφορίες που συλλέγονται. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν δεσμεύει άλλους ιστότοπους που μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε.

Συλλογή Πληροφοριών

Ο ιστότοπος της Konnet-able συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες: Πληροφορίες που παρέχονται αυτοβούλως και που μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, στοιχεία χρέωσης ή/και πιστωτικής κάρτας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών και για την παροχή των υπηρεσιών που μπορεί να έχει ζητήσει ένας πελάτης. Η συλλογή αφορά επίσης πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν cookies, τεχνολογίες παρακολούθησης τρίτων και αρχεία καταγραφής διακομιστή.
Για την εξυπηρέτηση της συνεργασίας με τους προμηθευτές, η εταιρεία επεξεργάζεται ονόματα, e-mail, τηλέφωνα, διευθύνσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς. Το ίδιο ισχύει και με τους συνεργάτες μας. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να συλλέγει μόνο πληροφορίες που συλλέχθηκαν με τη συναίνεση του χρήστη μέσω ερευνών και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η Konnekt-able επεξεργάζεται τις πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της προκειμένου να εκτελέσει το έργο της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να παραδώσει τα έργα που έχει αναλάβει στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης και να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών της. Οποιαδήποτε χρήση του θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της Konnekt-able καλλιεργώντας την προτίμηση των πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες, με βάση το ενδιαφέρον που έχουν δείξει στις διαδικτυακές αναζητήσεις τους, προσφέροντας έτσι την καλύτερη ποιότητα και τιμή. Η Konnekt-able δεν θα πουλήσει, ενοικιάσει ή μισθώσει ποτέ καμία από τις λίστες πελατών και/ή τα ονόματά της σε τρίτους. Όλοι οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι εκπρόσωποι που χρησιμοποιούν αυτές τις λίστες δεσμεύονται να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και την παρούσα πολιτική απορρήτου. Οποιαδήποτε αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών μπορεί να συμβεί μόνο εάν απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και με την καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια κρίνεται απαραίτητη ή απαιτείται σε μια προσπάθεια να παραμείνει σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Νομική βάση

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Konnekt-able είναι κυρίως η συναίνεση και από πλευράς των εργαζομένων της η εκτέλεση της σύμβασης εργασίας που και πάλι ακολουθείται από γραπτή συγκατάθεση.

Δικαιώματα των υποκειμένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τις προσωπικές τους πληροφορίες που επεξεργάζεται η Konnekt-able:

– Δικαίωμα διαφανούς πληροφόρησης, επικοινωνίας και όρων άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων

– Πληροφορίες και πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

– Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών στοιχείων

– Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα εξαίρεσης)

– Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

– Δικαίωμα διαμοιρασμού προσωπικών δεδομένων

Ασφάλεια

Η Konnekt-able θα προσπαθήσει και θα λάβει κάθε μέτρο για να διατηρήσει επαρκή φυσική, διαδικαστική και τεχνική ασφάλεια στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πληροφοριών της, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή τροποποίηση των προσωπικών πληροφοριών των υποκειμένων των δεδομένων.

Διατήρηση αρχείων

Τα σχετικά αρχεία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιούνται για περίοδο επτά ετών για τις ανάγκες του ιστότοπού μας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Το προϊόν εργασίας που σχετίζεται με το έργο της Εταιρείας διατηρείται στο διηνεκές για λόγους αναφοράς.