Πολιτική Βιωσιμότητας

Η Konnekt-able παρέχει εγγυήσεις για την προαγωγή ενός βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος.

Βασικές Αρχές:

  • Να διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας συμμορφώνεται με τις Πολιτικές μας για τη Βιωσιμότητα, το Μηδενισμό των Αποβλήτων, και τις Περιβαλλοντικά Προτιμώμενες Αγορές και ότι δεσμεύεται στην εφαρμογή τους και ενθαρρύνεται επίσης να παράσχει συμβουλές για οποιαδήποτε πιθανή βελτίωσή τους.
  • Να διατηρούμε ένα ενημερωμένο Πλαίσιο Βιωσιμότητας το οποίο είναι ενσωματωμένο στις επιχειρηματικές μας αποφάσεις και πρακτικές.
  • Να κοινοποιούμε τις πρακτικές βιωσιμότητας στους πελάτες και τους προμηθευτές μας, συμβουλεύοντάς τους να υιοθετήσουν ή να βελτιώσουν τη δική τους επιχειρηματική κουλτούρα βιωσιμότητας.
  • Να εκτελούμε τις δραστηριότητες του γραφείου μας, την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών με βιώσιμο τρόπο.
  • Να δημιουργούμε υγιή, συνεργατικά και καινοτόμα εργασιακά περιβάλλοντα μέσω ανακαινίσεων και πιστοποίησης όπου απαιτείται.
  • Να παρακολουθούμε, να ελέγχουμε και να συντάσσουμε αναφορές ετησίως σχετικά με την απόδοση βιωσιμότητας της επιχείρησής μας.
  • Να διαμορφώνουμε με διαφάνεια τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, επιτρέποντας σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να ακολουθήσει την υποδειγματική μας διαχείριση.

Δήλωση Δράσης

Στην Konnekt-able ακολουθούμε υψηλά πρότυπα για να αναπτύξουμε βιώσιμα τις εργασιακές και επιχειρηματικές μας πρακτικές. Δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής για όλες τις γενιές μεγιστοποιώντας την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξία. Σεβόμαστε τους ανθρώπους, τα περιβάλλοντα και τις γενιές, επομένως αναζητούμε συνεχώς καινοτόμες μεθόδους για την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές μας. Διεξάγουμε νομικά και ηθικά τις δραστηριότητές μας δείχνοντας ενδιαφέρον για τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία και σεβασμό για τον χρόνο που αφιερώθηκε για να γίνει αυτό. Αναμφίβολα κάνουμε το ρόλο μας στο να κάνουμε τη βιωσιμότητα βασική αποστολή στην εταιρεία μας, ενώ ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας να κάνουν το ίδιο.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Στην Konnekt-able εφαρμόζουμε μόνο φιλικές προς το περιβάλλον προσεγγίσεις στην καθημερινή μας επαγγελματική ζωή, επομένως δημιουργήσαμε ένα γραφείο χωρίς τη χρήση χαρτιού, χρησιμοποιώντας σπάνια μόνο χαρτί από πιστοποιημένες δασικές πηγές, όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Αγοράζουμε προϊόντα που προέρχονται από την ανακύκλωση, όπως χαρτοπετσέτες και σακούλες και χαρτί για εκτυπωση, ενώ χρησιμοποιούμε μόνο μη τοξικά αναλώσιμα καθαρισμού βιοδιασπώμενης σύνθεσης. Σε αυτό το πνεύμα, το προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί να αποτρέπει τη σπατάλη ενέργειας, τροφής, νερού και άλλων πόρων, ενώ η πολιτική μας είναι να ανακυκλώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα απόβλητα όπως εξοπλισμό, υπολογιστές, εκτυπωτές και αναλώσιμα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον στην εταιρεία. Φυσικά, αναμένουμε από τους προμηθευτές χαρτιού μας να πιστοποιήσουν ότι οι δραστηριότητές τους συμμορφώνονται με όλα τα ισχύοντα νομικά πλαίσια και ότι οι πρακτικές διαχείρισης δασών και η συγκομιδή τους συμμορφώνονται με διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες και διαδικασίες πιστοποίησης. Στην Konnekt-able διατηρούμε τη χρήση ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα, χρησιμοποιώντας λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και διασφαλίζοντας ότι οποιοσδήποτε εξοπλισμός και τα φώτα σβήνουν μετά την εργασία. Από περιβαλλοντική άποψη και για να αποφευχθεί η σπατάλη ανθρώπινης εργασίας και χρόνου, αποφεύγουμε να ταξιδεύουμε σωματικά σε συναντήσεις όπου υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, όπως η χρήση τηλεδιάσκεψης, βιντεοδιάσκεψης ή webcam και αποτελεσματικός καθορισμός των συσκέψεων για την αποφυγή πολλαπλών ταξιδιών. Ομοίως, υποστηρίζουμε εναλλακτικές ρυθμίσεις εργασίας για το προσωπικό μας, εφαρμόζοντας εργασία στο σπίτι, ενώ ταυτόχρονα είναι η δουλειά μας να μειώσουμε αποτελεσματικά τα περιττά ταξίδια, εφευρίσκοντας τεχνολογίες επικοινωνίας και παρέχοντας δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια εκπαίδευσης σε όσους χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες για να διευκολύνουν την τακτική επικοινωνία με τον πελάτη.

Πρακτικές εργασίας και χρήση πόρων από προμηθευτές και συνεργάτες

Στην Konnekt-able παρέχουμε τακτική εκπαίδευση στο προσωπικό μας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη λήψη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες που απορρέουν από μια τέτοια ανάπτυξη. Περιλαμβάνουμε ένα αντίγραφο της Πολιτικής Βιωσιμότητας σε όλες τις προτάσεις μας προς τους πελάτες για να τους ενημερώσουμε ότι η λειτουργική μας δομή δεν θέτει σε κίνδυνο τις επιλογές βιωσιμότητας που κάνουμε. . Όσον αφορά τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, εκτός από τις πρακτικές που τους εμφυσούμε μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, κανονίζουμε συναντήσεις μαζί τους για να συζητήσουμε τις δικές τους πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης και τα μέτρα που εφαρμόζουν για τη διαφύλαξη των αποθεμάτων νερού και ενέργειας για να αυξηθεί η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και να ελαχιστοποιηθούν τα απόβλητα. Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας επίσης με τις επιλογές τους για να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους στους καθημερινούς επιχειρηματικούς μηχανισμούς τους, ενώ έχουμε υιοθετήσει και επιδείξει τις πολιτικές ανακύκλωσής τους. Αναμένουμε από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν μόνο νόμιμες και πιστοποιημένες πρώτες ύλες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και με βάση τη δική μας πολιτική, ενθαρρύνουμε σθεναρά την επανεξέταση των προγραμμάτων βιωσιμότητας και των κατευθυντήριων γραμμών τους και σίγουρα τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους που διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με αυτά.

Πρακτικές Απασχόλησης

Η Konnekt-able αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο βασικός παράγοντας για τη λειτουργία και την ανάπτυξή της. Η στελέχωση του προσωπικού και της διοίκησης πραγματοποιείται μέσω της επιλογής αξιόπιστων, ικανών και οραματιστών ανθρώπων ως σημαντικό στοιχείο για την εταιρεία. Η πολιτική προσλήψεων της εταιρείας μας βασίζεται σε ένα σύγχρονο μοντέλο του οποίου ο πυρήνας βρίσκεται στην προώθηση των δεξιοτήτων του καθενός, ενώ παράλληλα προωθεί την παροχή ευκαιριών στους νέους. Κάθε άτομο αντιμετωπίζεται και αξιολογείται ξεχωριστά με βάση τις ικανότητές του καθώς για την Konnekt-able αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να υιοθετήσουν και να αναδείξουν το όραμά της και τις βασικές αξίες της.

Δημόσια υγεία

Φροντίζουμε τα γραφεία μας να είναι υγιείς χώροι εργασίας τηρώντας τακτικά πρωτόκολλα απολύμανσης, υγειονομικές διαδικασίες και μέτρα απολύμανσης όπως απαιτούνται και ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι χώροι μας είναι ασφαλείς χώροι εργασίας για τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας και γενικά για όλους όσους βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους για να εξυπηρετήσουν την καθημερινή λειτουργία της Konnekt-able.

Οικονομική βιωσιμότητα

Ένας πλήρης και τεκμηριωμένος έλεγχος διενεργείται τακτικά από την εταιρεία μας προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όλες οι λειτουργίες της πραγματοποιούνται ανταγωνιστικά και να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς αυτό να θέτει σε κίνδυνο τη βιώσιμη ανάπτυξη που πρεσβεύει η εταιρεία μας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πράγματα, η Konnekt-able φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και να αναδείξει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και να φέρουμε στη ζωή των ανθρώπων τεχνολογία μόνο όσο μας το επιτρέπει ο πλανήτης και το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, επομένως η τεχνολογία θα πραγματοποιηθεί είτε με την εξυπηρέτηση αυτών των αγαθών ή τουλάχιστον επιδεικνύοντας σεβασμό προς αυτά στη διαδικασία.